Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi společností Goodea Consulting s.r.o. a další fyzickou či právnickou osobou, která projeví zájem o účast na školeních pořádaných společností Goodea Consulting s.r.o. (dále jen „zájemce o školení“).

Objednání školení

Přihlášku na školení lze zaslat písemně na adresu společnosti, e-mailem nebo prostřednictvím e-shopu, přičemž takto zaslané přihlášky jsou považovány za závazné. V případě obsazeného termínu požadovaného školení bude zájemce o školení kontaktován společností Goodea Consulting s.r.o. s nabídkou náhradního termínu konání. Na základě přijaté objednávky obdrží zájemce o školení na jím uvedenou emailovou adresu pozvánku na školení s uvedením názvu, místa, termínu školení a ceny školení.

Platební podmínky

Zájemce o školení je povinen uhradit cenu školení na základě zaslaného daňového dokladu (faktury) nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře. V ceně školení je zahrnuta výuka, veškeré studijní materiály a drobné občerstvení.

Storno podmínky

Zájemce o školení může bezplatně zrušit školení nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem konání školení. Při zrušení objednávky školení 7-14 kalendářních dnů před termínem konání školení činí storno poplatek 50% z celkové ceny školení. Při zrušení objednávky školení později činí storno poplatek 100% z celkové ceny školení. Storno poplatek je třeba společnosti Goodea Consulting s.r.o. uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů od plánovaného termínu konání školení, jehož objednávka byla zrušena. Zájemce o školení za sebe může vyslat náhradníka.

Společnost Goodea Consulting s.r.o. a zájemce o školení mohou individuálně sjednat jiné podmínky zrušení účasti na školení.

Organizační změny

Společnost Goodea Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo změnit termín konání školení z důvodů vyšší moci a z dalších důvodů, které nemůže ovlivnit (např. onemocnění školitele, výpadek elektrické energie, atd.). Dále si společnost Goodea Consulting s.r.o. vyhrazuje právo zrušit školení, pokud nejpozději tři pracovní dny před plánovaným začátkem školení není celkový počet přihlášených zájemců o školení alespoň tři. V takovém případě bude s již přihlášenými zájemci o školení domluven náhradní termín konání školení.

Zasílání obchodních sdělení

Zájemce o školení souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami společnosti Goodea Consulting s.r.o. na elektronickou adresu zájemce o školení, jakož i se zasíláním jejích obchodních sdělení. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat na e-mailové adrese: info@goodea.eu

Zhodnocení kvality školení

Každý zájemce o školení obdrží na závěr školení dotazník ke zhodnocení kvality poskytovaných služeb a celkového obsahu školení.

V případě, že zájemce o školení kdykoli v průběhu konání školení zjistí, že vybavení učebny neodpovídá podmínkám školení, průběh školení neodpovídá obsahu inzerovanému společností Goodea Consulting s.r.o. na webových stránkách www.goodea.eu, přístup školitele nesplňuje standardní pedagogické a znalostní požadavky, je nutné, aby se bez prodlení obrátil (formou emailu nebo telefonicky na společnost Goodea Consulting s.r.o. za účelem provedení nápravy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2015.